I have forgotten
my Password

Poisson

PDF

Poisson probability density.
double PDF (int n, double lambda)

CDF

Evaluates the Poisson distribution CDF.
double CDF (int k, double m, bool upper = false)

CDF Inv

Inverse of the Poisson distribution CDF
double CDF_inv (int k, double y)

Random Sample

Generates random numbers following a Poisson distribution.
void RandomSample::set_mu (double mu)
void RandomSample::Build1 (double mux)
void RandomSample::Build2 (double mux)
int RandomSample::Gen1 ()
double RandomSample::Density (double x)
int sample (double mu, double seed=0.123)
Icon